Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

«Κλειστόν» λόγω Δεκαπενταύγουστου

Πώς αντιμετωπίζεται η αργία της 15ης Αυγούστου από την εργατική νομοθεσία

 

     Η ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15η Αυγούστου, (η οποία φέτος συμπίπτει ημέρα Τετάρτη), όπως και οι υπόλοιπες ημέρες υποχρεωτικής αργίας, εξομοιώνονται απόλυτα με την Κυριακή.

 

Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

    Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερήσιου μισθού τους (1/25). Η αμοιβή των εργαζομένων αυτών για την αργία της 15ης Αυγούστου περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους.

Σε περίπτωση όμως που πρόκειται για μισθωτούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, και συνεπώς εκτάκτως λειτουργούν κατά τις ανωτέρω εορτές (ανεξαρτήτως αν υπάρχει άδεια από το Σ.ΕΠ.Ε), δικαιούνται να λάβουν τον συνηθισμένο μισθό τους, συν το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, αφού ο μισθός αυτός αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του μήνα, και επιπλέον την προσαύξηση του 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

 

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

     Σε ό,τι αφορά τώρα τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, κατά την ......

παραπάνω ημέρα, θα πρέπει να καταβληθεί το ημερομίσθιο, ακόμη και εάν δεν εργαστούν, αφού η μη απασχόλησή τους επιβάλλεται από το νόμο και δεν βαρύνει αυτούς. Στην περίπτωση βέβαια που απασχοληθούν, δικαιούνται να λάβουν το κανονικό (καταβαλλόμενο) ημερομίσθιό τους και επιπλέον την προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι όσοι από τους ημερομισθίους δεν θα προσέλθουν να εργαστούν αδικαιολόγητα, αν και γνωρίζουν ότι η επιχείρηση νόμιμα θα λειτουργήσει, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους.

 

Τέλος, να επισημανθεί ότι δεν θα πρέπει να υπολογιστεί ως ημέρα αδείας η 15η Αυγούστου, όταν αυτή περιλαμβάνεται στο χρονικό διάστημα της κανονικής άδειας των εργαζομένων.

 

   Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας καθορίζονται από τις διατάξεις του Β.Δ.748/66 και είναι: α) Η 25η Μαρτίου β) Η Δευτέρα του Πάσχα γ) Η 15η Αυγούστου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και δ) Η 25η Δεκεμβρίου, εορτή της Γεννήσεως του Χριστού. Ημέρες προαιρετικής αργίας είναι: α) Η 1η Μαΐου, η οποία με απόφαση του υπουργού Απασχόλησης κηρύσσεται υποχρεωτική και β) η 28η Οκτωβρίου.

Η διαφορά μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών αργιών έγκειται στο γεγονός ότι στις μεν πρώτες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, στις δε δεύτερες επαφίεται στην ευχέρεια του εργοδότη η απασχόληση ή μη των μισθωτών του.

Κατά τις παραπάνω αργίες, σύμφωνα με την σχετική διάταξη, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα, καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών.