Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής για "Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη σε Δημόσια ακίνητα για την ανέργεση Δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (φάση Β)"

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ Β)» ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ.

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841 Β’/29-12-2017) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της παρ. 8η του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΦΑΣΗ Β)», προϋπολογισμού 114.487,48 € με Φ.Π.Α. (92.328,61 χωρίς Φ.Π.Α.).

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη των Αναθετουσών Αρχών που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας Μη.Μ.Ε.Δ. (www.mimed.ggde.gr) από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τ.Υ.:

 

  • Γκατζαβέλλα Νικόλαο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., και
  • Σκανδέρη Ιωάννη, Πληροφορικής Τ.Ε.

 

οι οποίοι, σύμφωνα με την Α.Α. 99 της 03-01-2020 Απόφαση/Δήλωση του Προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης, ορίστηκαν ως τελικοί χρήστες για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού για την ανάθεση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του N. 4412/2016.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και του Δήμου Κοζάνης σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής για "Γεωτεχνική έρευνα - Μελέτη σε Δημόσια ακίνητα για την ανέργεση Δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (φάση Β)"