Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας & Γραφείο Κοιμητηρίων), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας)

Κοζάνη

ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες

6

102

Δήμος Κοζάνης (Τμήμα Καθαριότητας)

Κοζάνη

ΥΕ Εργατών/Εργατριών καθαριότητας

8 μήνες

1

103

Δήμος Κοζάνης (Γραφείο Κοιμητηρίων)

Κοζάνη

ΥΕ Εργατών/Εργατριών Νεκροταφείου

8 μήνες

1Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων