Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης αποβλήτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 889 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 00.6431.0002, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 218/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.610,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 386,40€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.996,40 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δράσεις για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα μείωσης αποβλήτων

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση