Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 10.6274.0001 (ΑΑΥ 851)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 220/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 28.440,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.825,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 35.265,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για καθαριότητα γραφείων Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη