Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων ΚΑΠΗ (προμήθεια καλοριφέρ)

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση τις ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΠΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.6699.0002 (ΑΑΥ 636).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 165,33€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 39,67€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 205,00 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για λοιπές προμήθειες αναλώσιμων ΚΑΠΗ (προμήθεια καλοριφέρ)