Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση HORIZON 2020 - Καθαρό μηδενικό ενεργειακό μέλλον μέσω αναγνώρισης καινοτόμων τεχνολογιών υπο μια κυκλική βιώσιμη και περιεκτική δίκαιη μετάβαση

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ HORIZON 2020 – ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟ ΜΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.979/2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 00.6117.0025, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 232/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από του ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4032,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 967,74€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη και υλοποίηση HORIZON 2020 - Καθαρό μηδενικό ενεργειακό μέλλον μέσω αναγνώρισης καινοτόμων τεχνολογιών υπο μια κυκλική βιώσιμη και περιεκτική δίκαιη μετάβαση

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση