Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για τις ΔΕ Αιανής, Ελλησπόντου και Υψηλάντη

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 879 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 30.7135.0016, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.191/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.140,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.793,60€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 29.933,60 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για τις ΔΕ Αιανής, Ελλησπόντου και Υψηλάντη

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση