Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών για την βελτίωση των υπηρεσιών αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 20.7134.0001 (ΑΑΥ 862)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 217/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.016,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 483,84.€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 2.499,84 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών για την βελτίωση των υπηρεσιών αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση