Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια εξοπλισμού οδικής ασφάλειας"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 30.6662.0011 (ΑΑΥ 350)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 17/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.091,50 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.901,96€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 14.993,46 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.


ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17/02/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.30 μ.μ..

Στο φάκελο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να προσκομίσετε και ότι αναφέρει η μελέτη 17/2021, στο άρθρο υποχρεώσεις αναδόχου,

1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης 2. Κατασκευαστικά σχέδια ,3.Το σήμα CE.

 

Πρόσκληση

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς