Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια Ιστών Φωτισμού, ΦΟΠ & Παραδοσιακών Φωτιστικών"

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Προμήθεια Ιστών Φωτισμού, ΦΟΠ & Παραδοσιακών Φωτιστικών
με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της Προμήθειας Ιστών Φωτισμού, ΦΟΠ & Παραδοσιακών Φωτιστικών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο .
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 699 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 20.6699.0008, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 37/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τμήμα : Η/Μ Έργων – Ηλεκτροφωτισμού). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.129,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.870,97 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσίαπου αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 04-08-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση

Μελέτη

Υπεύθυνη Δήλωση