Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (GIS) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 00.6266.0002 (ΑΑΥ 850)


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 244/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΤΠΕ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 4.800,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 24.180,00€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) Δήμου Κοζάνης

Μελέτη για τη συντήρηση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) Δήμου Κοζάνης

Υπεύθυνη Δήλωση