Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ηχητική κάλυψη θερινών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και του OPEN BOOK φέστιβαλ

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ OPEN BOOK ΦΕΣΤΙΒΑΛ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 592/2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2024 στον Κ.Α. 00.6431.0001 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 97/2024 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 6.935,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.664,40 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 8.599,40 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ηχητική κάλυψη θερινών εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και του OPEN BOOK φέστιβαλ

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση