Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ α) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 1 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΕΜΒΑΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 466,59 τμ β) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ 23 ΜΕ ΕΜΒΑΔΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 62,11 τμ 1ος ΟΡΟΦΟΣ 53,36 τμ ΚΑΙ 2ος ΟΡΟΦΟΣ 53,36 τμ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΒΑΔΟΥ 62,85 τμ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 00.6117.0011 (ΑΑΥ 913)

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.418,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 340,34€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.758,44 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Υπεύθυνη Δήλωση