Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 7ΟΥ Δημοτικού Σχολείου ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 934/2023 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α.
60.6473.0011, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση
στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.811,34 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 674,72 €
ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.486,06 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης

Τεχνική έκθεση