Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Τετραλόφου για την προσαρμογή στο ΠΔ99/2017

Μετά από από αριθμ. πρωτ. 31601/19-10-2020 και 33185/3-11-2020 ανοιχτή εκδήλωση ενδιαφέροντος στην οποία δεν κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου καμία οικονομική προσφορά για την ομάδα Ε. Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΔ 99/2017 (ΟΜΑΔΑ Ε)με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 15.7135.0003 (ΑΑΥ 856)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 139/2019 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.820,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.156,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.976,80€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς

Μελέτη 139

Υπεύθυνη δήλωση