Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια έρευνας αγοράς για προμήθεια λαμπτήρων ΔΕ Αιανής Ελιμείας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 20.6662.0005 (ΑΑΥ 450)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 47/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 16.126,90 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.870,46 € ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 19.997,36 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση

Μελέτη