Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτός διεθνής δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 240.043,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 168/2020
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19-10-2020 και ώρα 10:00 πμ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.


ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19-10-2020 και ώρα 14:00 μ.μ.


Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.


Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.

 

Περιληπτική προκήρυξη ανοιχτού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κοζάνης

Αναλυτική διακήρυξη ανοιχτού διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κοζάνης