Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για την προμήθεια σειρήνας πολιτικής προστασίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 1/2015 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Ηλεκτροφωτισμού με σκοπό την άμεση αντικατάστασή της λόγω παλαιότητας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

 

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της υπ’ αριθμ. 1/2015 μελέτης της εργασίας και της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

γ)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους και το είδος των εργασιών ή της εμπορίας

 
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 24613 50344 – 24613 50360


Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

Τεχνική Έκθεση Σειρήνα Πολιτικής Προστασίας