Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή προμηθευτή με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για την προμήθεια  σάκων (σακούλες) για την κάλυψη των αναγκών  του Δήμου Κοζάνης.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
 

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   8 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους μελέτης της προμήθειας.

β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο)

γ)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο προκύπτει η εγγραφή τους και το είδος των εργασιών ή της εμπορίας

 
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κοζάνης (Γραφείο Προμηθειών) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη   8 Απριλίου 2015  και ώρα 11:00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς για την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών στα τηλ 2461350360 -2461350344


Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ