Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Αντιμετώπιση της αργίας της 28ης Οκτωβρίου

Αντιμετώπιση της αργίας της 28ης Οκτωβρίου όταν συμπίπτει με ημέρα Κυριακή

 

     Η 28η Οκτωβρίου, για τον ιδιωτικό τομέα, είναι μία από τις έξι αργίες σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966.

Για τον Δημόσιο τομέα η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία.

Φέτος, η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με Κυριακή, ημέρα δηλαδή που δεν επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού σε όλες της επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, εκτός αυτών που από σχετική διάταξη επιτρέπεται να λειτουργούν την Κυριακή.

Προκειμένου να εξεταστεί ο τρόπος αμοιβής της παραπάνω ημέρας για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, θα πρέπει αρχικά να γίνει διάκριση ανάμεσα σε:

α) αμειβόμενους με ημερομίσθιο και

β) αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.

  • Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

- Σε περίπτωση απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου, αυτοί δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, προσαυξημένο κατά 75%, με την προσαύξηση να υπολογίζεται επί του νόμιμου ημερομισθίου (Υπουργικές Αποφάσεις 8900/1946 και 25824/1951).

- Σε περίπτωση μη απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου, είτε εφαρμόζεται το σύστημα πενθήμερης απασχόλησης είτε το σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, αυτοί δικαιούνται ένα επιπλέον ημερομίσθιο, χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση και χωρίς να τίθεται θέμα αναγνώρισης μιας επιπλέον ασφαλιστικής ημέρας (Υπ΄ αριθμόν 1643/87 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και άρθρο 6 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 26/2/1975).

  • Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

- Σε περίπτωση απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου, αυτοί δικαιούνται να λάβουν το μηνιαίο μισθό τους, προσαυξημένο κατά 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους. Στην περίπτωση αυτήν εάν υπάρξει υπερεργασιακή ή υπερωριακή απασχόληση, οι σχετικές προσαυξήσεις θα υπολογισθούν επί του καταβαλλόμενου ημερομισθίου, προσαυξημένου, όμως, κατά 75% λόγω αργίας.

- Σε περίπτωση μη απασχόλησης των ανωτέρω εργαζομένων κατά την 28η Οκτωβρίου, αυτοί δεν δικαιούνται ......

πρόσθετο ημερομίσθιο.

Τόσο οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο όσο και οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό που θα απασχοληθούν την 28η Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, δικαιούνται ανάπαυση 24 συνεχών ωρών σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Β.Δ. 748/1966. Αν η εργασία που θα προσφέρουν είναι κάτω από πέντε ώρες, οι μισθωτοί δικαιούνται - και δεν υποχρεούνται - να ζητήσουν ανάπαυση τόσων ωρών, όσες ήταν οι ώρες απασχολήσεώς τους.