Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Χορήγηση Πιστοποιητικών Δημοτολογίου και αποσπασμάτων Ληξιαρχικών Πράξεων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2255 Τεύχος Β’) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia) με χρήση ψηφιακής διαδικασίας, δύνανται να χορηγούνται στους πολίτες:

  - Πιστοποιητικά Δημοτολογίου 

Α. Πιστοποιητικό Γέννησης

Β. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Γ. Πιστοποιητικό Ιθαγένειας

Δ. Αντίγραφο πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών (εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο)

  - Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων

Α. Απόσπασμα  Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης

Β. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Γ. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

Δ. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

Τα ανωτέρω αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικά Δημοτολογίου  γίνονται αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (68Α ́), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 τουΝ. 4683/2020 (83Α ́) και ισχύει.