Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Κοζάνης ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικών δομών του, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 
Προκειμένου να διερευνηθεί η διαθεσιμότητα ακινήτων, καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι για την εκμίσθωση ακινήτων να υποβάλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις.

Στεγαστικές Ανάγκες
Τα χαρακτηριστικά που καλείται να φέρει το προς αναζήτηση ακίνητο, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες των κοινωνικών δομών του Δήμου Κοζάνης, είναι τα ακόλουθα:
Να βρίσκεται στις υφιστάμενες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης της Κοζάνης.
Οι μικτοί χώροι επιφάνειας κύριας χρήσης (εξαιρουμένων των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων) να είναι μεταξύ 400 τ.μ. έως 500 τ.μ.

Γενικά χαρακτηριστικά ακινήτου 
Να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και τον κτιριοδομικό κανονισμό των κτιρίων με χρήση για γραφεία. 
Να είναι κατά προτίμηση αυτοτελής οροφοϊδιοκτησία (ή ένας όροφος με ξεχωριστά διαμερίσματα) και σε πολύ καλή κατάσταση. 
Να διαθέτει σύνδεση στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης.
Να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες παθητικής και ενεργητικής προστασίας της οικοδομικής άδειας.
Να διαθέτει άμεσο φυσικό φωτισμό. 
Να διαθέτει κάθετη και οριζόντια προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία. 
Να διαθέτει ανελκυστήρα (εφόσον υπάρχουν όροφοι), ο οποίος να είναι πιστοποιημένος και να πληροί όλες τις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις προσβασιμότητας.

Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης με συμφωνία των 2 μερών.
Τρόπος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενες/οι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση ακινήτου, στα γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (Αργυροκάστρου 13, ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2461029497. Αρμόδιος υπάλληλος: Δημήτριος Λεούδης. 

Λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προβλεπόμενη εφαρμοστέα νομοθεσία.
Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Δήμο Κοζάνης, ο οποίος ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες.
Ο Δήμος Κοζάνης, έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, κατά τη διαδικασία έκδοσης της προβλεπόμενης από την εφαρμοστέα νομοθεσία διακήρυξης.
Από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης, εκ μέρους των ενδιαφερομένων και αποστελλόντων αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.