Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δημοσίευση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2002 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο τμήμα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού), που εδρεύει στην Κοζάνη

Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ’ αριθμ. 21731/20-07-2022 ανακοίνωση  του Δήμου  Κοζάνης (ΣΟΧ 2/2022), αρχίζει στις 23 Ιουλίου 2022 και λήγει την 1η Αυγούστου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Tηλ. επικοινωνίας: 2461350466, 2461350467 και 2461350472

 

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022

Έντυπο ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ

Έντυπο ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ

Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

Συνοπτικός κατάλογος δικαιολογητικών