Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διαβούλευση για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κτλ. για εκτέλεση εργασιών απο τρίτους σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κοζάνης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, δύναται να εκδίδονται από τους Δήμους τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των οδών, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων μετά δε και από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς στις οποίες μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ο καθορισμός προδιαγραφών και η διαδικασία χορήγησης αδειών τομής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους για εκτέλεση εργασιών από τρίτους Φορείς και ΟΚΩ. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Κοζάνης προχώρησε στην εκπόνηση σχεδίου κανονισμού για τον καθορισμό των προδιαγραφών και της διαδικασίας χορήγησης αδειών τομής οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων κλπ. για εκτέλεση εργασιών από τρίτους σε κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Κοζάνης.

Με το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού καθορίζονται οι υπόχρεοι και εμπλεκόμενοι φορείς, συγκεκριμένοι όροι και προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα, η σήμανση και η παραλαβή των εργασιών αποκατάστασης. Προσδιορίζονται η διαδικασία χορήγησης, τα έντυπα, η επιβολή διοικητικών προστίμων, η ανάκληση της αδείας και οι ευθύνες μη τήρησης των όρων της άδειας. Στον προτεινόμενο Κανονισμό υπάγονται κάθε επιχείρηση και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ κλπ) καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εκτελεί έργα σε οδούς και πεζοδρόμια στα διοικητικά όρια του Δήμου. Τέλος προσδιορίζεται η έκταση εφαρμογής, η επίλυση διαφορών και η έναρξη ισχύος του κανονισμού από την ανάρτηση της κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ μέχρι τροποποιήσεώς του.

Για τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν ως πρότυπο αντίστοιχες εγκεκριμένες κανονιστικές αποφάσεις των  Δήμων Αθηναίων και Θεσσαλονίκης προσαρμοσμένες στην ισχύουσα νομοθεσία, τις τοπικές συνθήκες και τον ΟΕΥ του Δήμου Κοζάνης καθώς και την εμπειρία των στελεχών του Διεύθυνσης  κατά την διαδικασία έκδοσης αδειών εκσκαφής.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους  φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις, προτάσεις, προβληματισμούς και τα επιχειρήματά τους επί του σχεδίου.

Η συμμετοχή σας στην διαβούλευση μπορεί να γίνει υποβάλλοντας τα σχόλιό σας στην παρούσα πλατφόρμα πατώντας "Υποβολή για δημοσίευση" ή αποστέλλοντας τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi@cityofkozani.gov.gr . Η δημοσίευση των σχολίων σας στην πλατφόρμα προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον υπεύθυνο διαβούλευσης.

 

 

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης  : 3-6-2024


Λήξη δημόσιας διαβούλευσης      : 23-6-2024

 

Συνοδευτικά Έγγραφα: