Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συντήρηση πεζοδρομίων κοινοτήτων Κοίλων & Χαραυγής

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την
κατασκευή/εκτέλεση του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΛΩΝ & ΧΑΡΑΥΓΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 452 12 130 6 45233260 9 εκτιμώμενης αξίας 298.387,10 € πλέον Φ.Π.Α.

 

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ για συντήρηση πεζοδρομίων κοινοτήτων Κοίλων & Χαραυγής