Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού

Ο Δήμαρχος Κοζάνης ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 130.200 € (105.000,0 € + Φ.Π.Α.24% 25.200,0 €).

 

Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού

Αναλυτική Διακήρυξη για την προμήθεια Πολυμηχανήματος Αποχιονισμού

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ