Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για το αποκλειστικό δικάιωμα υλοτόμησης του Δημοτικού Δάσους Λιβερών

Ο Δήμαρχος Κοζάνης διακηρύττει:
δημοπρασία φανερή, μειοδοτική και προφορική για το αποκλειστικό δικαίωμα υλοτόμησης του Δημοτικού Δάσους Λιβερών, απόληψης και διάθεσης 565,00 χ.κ.μ. (339κ.μ.) καυσόξυλων δρυός για την κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης των μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Λιβερών του Δήμου Κοζάνης από τη συστάδα 1α ½ (νότιο τμήμα).
Τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών θα παραδίδονται στους δικαιούχους στο δασόδρομο.
Η τιμή εκκίνησης προσφοράς για τα καυσόξυλα δρυός ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30,00€ ) ανά χωρικό κυβικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ. κρατήσεων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πλ 28ης Οκτωβρίου 7, 50131 Κοζάνη, 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών την 29η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 π.μ. μέχρι 11:00μ.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους διακήρυξης.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο 10% επί της προβλεπόμενης αξίας του συνόλου των δασικών προϊόντων με βάση την τιμή εκκίνησης, δηλ. σε 1.695,00€
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityofkozani.gov.gr) και του «Προγράμματος Δι@ύγεια» και έντυπα θα τοιχοκολληθούν αντίγραφα αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κοζάνης, (Πλ. Νίκης 1, 50100, Κοζάνη) και στην Τοπική Κοινότητα Σιδερών για δέκα (10) ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αίτησης στο Δημαρχείο Κοζάνης μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος, - Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τηλ. 2461350463 κα Αλεξάνδρα Ανθοπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aanthopoulou@cityofkozani.gov.gr

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη