Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Κλήρωση για την ανάδειξη αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων

                    

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,     13 / 01 / 2014

Αριθμ. πρωτ.: 1431

 
 
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                    ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ

Ταχ. Δ/νση   

Ταχ. Κωδ.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-MAIL 
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εκτέλεσης Έργων

-

Πλατεία Νίκης 1

50100

Τζιόμπρας Γεώργιος

2461350419
2461350422
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3α) του Ν.3669/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3.
Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Το υπ.αρ.: 884/09-01-2014 έγγραφο του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού  με το οποίο υποδεικνύεται η ανάγκη ανάδειξης των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής  Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού ανωτέρου της 2ης Τάξης ΜΕ.ΕΠ. προ αναθεώρησης και ΦΠΑ.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 ώρα 11:00 π.μ.  θα διεξάγει στα γραφεία της κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής, για την ανάδειξη των  αναπληρωματικών μελών της παραπάνω Επιτροπής η θα έχει ισχύ το έτος 2014.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 
 
 

 O Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών

 
 
 
 
 
 
 
 Μπιλιώνης  Γεώργιος

     Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός

 

Λίστα υποψηφίων κλήρωσης