Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο Δήμος Κοζάνης σε συνεργασία με την ΔΕΠΕΠΟΚ και την ΔΕΥΑΚ, τον Ιούνιο του 2007 και μετά από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2005, κατέληξαν στην υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης που αφορά την έγκριση πίστωσης ύψους 20 εκατ. €, με σκοπό την χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 50% του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κοζάνης της ΔΕΠΕΠΟΚ και τη ΔΕΥΑΚ.

Ουσιαστικά, η εν λόγω σύμβαση δίνει την δυνατότητα στο Δήμο και στις δύο δημοτικές του επιχειρήσεις, να εκταμιεύουν τα απαιτούμενα για αυτούς ποσά σταδιακά, όποτε και αν αυτοί κρίνουν απαραίτητο, για να χρηματοδοτήσουν τα επιμέρους επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Με απλά λόγια, παρέχεται η δυνατότητα άντλησης δανειακών κεφαλαίων μέχρι του συνολικού ποσού των 20 εκατ. €, με όρους αποπληρωμής που θα διαμορφώνονται την χρονική στιγμή της εκταμίευσης, από τον αιτούμενο την εκταμίευση, όπως η διάρκεια αποπληρωμής που μπορεί να φτάσει τα 25 έτη και θα πρέπει να γίνεται σε ετήσιες δόσεις, η χρήση περιόδου χάριτος έως έξι έτη, η επιλογή κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου και επιτόκιο που υπολογίζεται περίπου ίσο με το EURIBOR, που από το 2007 έως σήμερα κυμάνθηκε από το 4,9% έως 3,9%

Κάθε αίτημα εκταμίευσης με τους εκάστοτε όρους αποπληρωμής και τα έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιπρόσθετα, όταν αφορά την ΔΕΠΕΠΟΚ ή την ΔΕΥΑΚ προηγείται έγκριση από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, καθιστώντας την διαδικασία καθ’ όλα διάφανη και νόμιμη.

Σε  ότι αφορά τον Δήμο Κοζάνης, εκταμιεύτηκαν συνολικά μέχρι σήμερα 5.287.008,58 € σε 4 δόσεις, τα οποία διατέθηκαν για χρηματοδότηση των έργων:

·                       Ανάπλαση ιστορικού κέντρου: περιλαμβάνει παρεμβάσεις συνολικού πρ/μου 6,67 εκατ € περίπου, εκ των οποίων τα 1,238 εκατ € προέρχονται από το εν λόγω δάνειο, ενώ περιέχονται 2,65 εκατ € περίπου πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για δράσεις όπως:

v     αποκατάσταση-διαρρύθμιση Αρχοντικού Λασσάνη, προϋπολογισμού 449.120,23 €

v     επισκευή αρχαιολογικής συλλογής Κοζάνης και επανέκθεση αρχαιοτήτων, προϋπολογισμού 772.981,69 €

v     πεζοδρόμηση οδού Μακεδονομάχων και παρόδων, προϋπολογισμού 626.536,59 €

v     ανάπλαση περιοχής Τσιμηνάκη, Ερμού, Λιούφη, Πλ. Χαλκιά, προϋπολογισμού 591.763,30 €

v     διαπλατύνσεις Μ.Αλεξάνδρου, Βενιζελου, Ι.Τραντα & παρόδων, προϋπολογισμού 1.185.928,20 €

v     ανάδειξη του Κοβεντάρειου κτιρίου για τη φιλοξενία πολιτιστικών δραστηριοτήτων, προϋπολογισμού 337.500,00 €

Οι πληρωμές ανέρχονται σε 5,4 εκατ € περίπου, ενώ υπολείπεται η αγορά του κτιρίου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών επί της Ξεν. Τριανταφυλλίδη, με πόρους 1,238 εκατ €,  που έχουν δεσμευτεί για το σκοπό αυτό. 

·                       Μικρά και μεσαία έργα υποδομής στα Δημοτικά Διαμερίσματα: περιλαμβάνει παρεμβάσεις συνολικού πρ/μου 1,32 εκατ € περίπου, τα οποία θα καλυφθούν από το εν λόγω δάνειο, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 0,59 εκατ € περίπου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις:

Ø      Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δ.Δ Πετρανών

Ø      Άρδευση γηπέδου Πρωτοχωρίου

Ø      Έργα πρασίνου

 

·                       Βελτίωση οδικού δικτύου: περιλαμβάνει παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,71 εκατ € περίπου, εκ των οποίων τα 1,6 εκατ € περίπου, προέρχονται από το εν λόγω δάνειο, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 1,84 εκατ € περίπου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρεμβάσεις:

  • Οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού στο Δ.Δ Νέας Νικόπολης
  • Έργα ανάπλασης στην πόλη της Κοζάνης: περιλαμβάνει παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 0,87 εκατ € περίπου, εκ των οποίων τα 0,69 εκατ € περίπου, προέρχονται από το εν λόγω δάνειο, ενώ οι πληρωμές ανέρχονται σε 0,77 εκατ € περίπου.
  • Τέλος το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε 1.277.00 €, το ποσό αυτό θα εξειδικευτεί στο Τεχνικό πρόγραμμα 2011 το οποίο καταρτίζεται.

Σε  ότι αφορά τη ΔΕΥΑΚ, εκταμιεύτηκαν συνολικά μέχρι σήμερα 3.500.000,00 € σε 1 δόση, τα οποία διατέθηκαν για χρηματοδότηση του έργου:

·                       Επέκταση του δικτύου διανομής της τηλεθέρμανσης για εξοικονόμηση ενέργειας αντικαθιστώντας το πετρέλαιο θέρμανσης: περιλαμβάνει κατασκευή δικτύου διανομής μήκους 47 χλμ περίπου, την κατασκευή υποσταθμού ισχύος 8 MWth και την προμήθεια και εγκατάσταση 600 εναλλακτών,  συνολικού πρ/μου 7 εκατ €, εκ των οποίων τα 3,5 εκατ € προέρχονται από το εν λόγω δάνειο, το 1,2 εκατ € από κοινοτικούς πόρους, ενώ τα υπόλοιπα 2,3 εκατ €, αποτελούν ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΚ. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί.

Σε ότι αφορά την ΔΕΠΕΠΟΚ και την ΖΕΠ, εκταμιεύθηκαν συνολικά μέχρι σήμερα 4.500.000€ σε τρείς δόσεις το 2007, 2008 και 2009, τα οποία διατέθηκαν για την χρηματοδότηση έργων 3,05εκατ €, και μελετών 1,29 εκατ. €, όπως αναλύεται παρακάτω:

Από το 2006 και μέχρι σήμερα στη ΖΕΠ υλοποιήθηκαν τα έργα ύψους 8,42 εκατ. € τα οποία επιχορηγήθηκαν από Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα με 5,37 εκατ. € ενώ η ΔΕΠΕΠΟΚ συνεισέφερε με το ποσό των 3,05εκ  € ως ίδια συμμετοχή. Ειδικότερα, να θυμίσουμε ότι την περίοδο αυτή ολοκληρώθηκαν μια σειρά μεγάλων έργων όπως

§         της τηλεθέρμανσης (εσωτερικό δίκτυο και εξωτερικός αγωγός σύνδεσης)

§         οι ασφαλτοστρώσεις, πεζοδρομήσεις ηλεκτροφωτισμός και φυτεύσεις στην περιοχή της περιφέρειας και των εργατικών κατοικιών

§         το ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών

άλλα και άλλων μικρότερων σε συνεργασία με το ΟΕΚ, όπως η κατασκευή δύο γηπέδων 5x5 και η τοποθέτηση στεγάστρων στις εργατικές κατοικίες.

Παράλληλα και επειδή ως γνωστόν, τα έργα απαιτούν μια σημαντική και επίπονη προετοιμασία πριν καταστούν έτοιμα για δημοπράτηση και κατασκευή, η ΔΕΠΕΠΟΚ, στα πλαίσια της ωρίμανσης των έργων του επιχειρησιακού της σχεδίου, χρηματοδότησε την εκπόνηση μελετών, συνολικού ύψους 1,47 εκατ. € για τις οποίες επιχορηγήθηκε μέχρι σήμερα μόλις με 182.000€ συνεισφέροντας η ίδια  πόρους ύψους 1,29 εκατ. €.

Να σημειωθεί ότι, με τις ανωτέρω μελέτες, η ΔΕΠΕΠΟΚ έχει σε πλήρη ωριμότητα τα παρακάτω έργα, συνολικού προϋπολογισμού 18,5 εκατ. €

-          Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Σχολικού Συγκροτήματος Δημοτικού - Νηπιαγωγείου με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης,

-          Κατασκευή Πρότυπου Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού με εφαρμογή τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Ο.Τ.15 της ΖΕΠ Κοζάνης

-          Κατασκευή προτύπου βιοκλιματικού κτιριακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενεργείας - υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και εγκατάσταση μηχανικών συστημάτων μέτρησης και καταγραφής ενεργειακής απόδοσης και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο Ο.Τ.11 της ΖΕΠ Κοζάνης

-          Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή των εργατικών κατοικιών,

-          Υπολειπόμενες ασφαλτοστρώσεις πεζοδρομήσεις και ηλεκτροφωτισμός στη ΖΕΠ Κοζάνης

Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί προκαταρτικές μελέτες και προμελέτες για μια σειρά έργων όπως, Κέντρο Διάδοσης Τεχνολογίας (technopolis), Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων, Διαμόρφωση χώρου αποθέσεων και δημιουργία πάρκου αναψυχής  ανατολικά της ΖΕΠ, που αντιστοιχούν σε έργα συνολικού προϋπολογισμού, 20 εκατ. €.

 

Επίσης όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η ΔΕΠΕΠΟΚ, αποπληρώνει τα δανειακά κεφάλαια σε ετήσιες δόσεις, αρχής γενoμένης τον Δεκέμβριο του 2007 και μέχρι σήμερα ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις της.

 

Πιστεύουμε, ότι γίνεται εύκολα  αντιληπτό ότι τα προαναφερθέντα έργα, τόσο αυτά που υλοποιήθηκαν όσο και αυτά που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας, ειδικά σήμερα, που όλοι μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά λίγοι  είναι αυτοί που φροντίζουν να δρομολογήσουν εξελίξεις και να προετοιμάσουν έργα, στην κατεύθυνση αυτή.