Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κοζάνης για την εφαρμογή του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨»,

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κοζάνης για την εφαρμογή του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨», προϋπολογισμού 76.976,00 ευρώ πλέον 17.704,00 ευρώ ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 9/2010.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Δημαρχιακής Επιτροπής (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/ Α).

Αναλυτική περιγραφή των υπό προμήθεια υλικών υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ανέρχεται στο ποσό των 4.734,00 ευρώ (5% επί του προϋπολογισμού).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

Έντυπα, στοιχεία και πληροφορίες για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς δίδονται από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Πλ. Νίκης 1, 501 00 Κοζάνη κ. Μουρατίδης Ευστάθιος, τηλ. 24613 – 50344)

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο και θα αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης (www.kozanh.gr)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Λάζαρος Ν. Μαλούτας