Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Κατασκεύη γηπέδου 5Χ5 στην Κοινότηττα Ξηρολίμνης ΔΕ Κοζάνης"

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ», ταξινόμησης κατά CPV 45212200-8, εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το έργο "Κατασκεύη γηπέδου 5Χ5 στην Κοινότηττα Ξηρολίμνης ΔΕ Κοζάνης"