Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αναβάθμιση υποδομών εγκαταστάσεων γηπέδου ΕΠΣ Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45212290-5 - εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών : 346.950,32 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 62.451,06 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 61.410,21 €

Αναθεώρηση : 13.059,38 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 116.129,03 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 176/2021 και ανήκει στις κατηγορίες έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων.

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για αναβάθμιση υποδομών εγκαταστάσεων γηπέδου ΕΠΣ Δήμου Κοζάνης