Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ανάπλαση πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 597 ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ» (CPV: 71320000-7 ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 42.698,37€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:


1. 7.418,81 € για μελέτη κατηγορίας 10 -Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
2. 13.818,40 € για μελέτη κατηγορίας 07 - Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
3. 7.783,62 € για μελέτη κατηγορίας 09 - Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές Ηλεκτρονικές
4. 1.233,64 € για μελέτη κατηγορίας 13 - Μελέτες Υδραυλικών Έργων
5. 3.597,00 € για μελέτη κατηγορίας 25 - Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
6. 758,99 € για εκπόνηση ΣΑΥ-ΦΑΥ
7. 2.518,55 € για σύνταξη Τευχών δημοπράτησης
και 5.569,35 € για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ανάπλαση πλατείας στο Ο.Τ. 597 στην Κοζάνη