Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για στατική αποκατάσταση μεταλλικού φεροντος Οργανισμού κολυμβητηρίου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45223210-1 - εκτιμώμενης αξίας 608.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών : 359.433,05 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 64.697,95 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 63.619,65 €

Αναθεώρηση : 571,93 €

Κόστος Α.Ε.Κ.Κ. : 2.000,00 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 117.677,42 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 119/2021 και ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για στατική αποκατάσταση μεταλλικού φεροντος Οργανισμού κολυμβητηρίου Κοζάνης