Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την : Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμαρχος Κοζάνης


Προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την : Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς στο Δήμο Κοζάνης στα πλαίσια εναρμόνισής του με το ν. 4830/2021 προϋπολογισμού 142.593,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 14/2023 της Δ/νσης Περιβάλλοντος
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 15-6-2023 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-6-2023 και ώρα 14:00,μ.μ.

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Παράρτημα Ι Μελέτη

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (PDF)

Παράρτημα ΙΙ ΕΕΕΣ / ΤΕΥΔ (XML)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ