Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών ολυμπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών ολυμπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει την «Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών Ολυμπιακού τύπου και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών χώρων», προϋπολογισμού 20.956,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 113/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο σύνολο της, και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ’ αριθμ. 13954/31-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC008685823).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα :


ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 138235
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τετάρτη, 1/9/2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Πέμπτη, 09/09/2021, 14:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα, 13/09/2021, 10:00 π.μΓια τη συμμετοχή στη διαδικασία ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Επίσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή τόσο ηλεκτρονικά με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε φυσικό έντυπο (στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που αντικαθιστά το ΤΕΥΔ.
Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την Δευτέρα, 13/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η παρούσα πρόσκληση μαζί με την αριθμ. 13954/31-05-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008685823) θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr . Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 2461350344, 2461350360, 2461350397, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη 113/2021 στην κ. Τανίδου Ελευθερία στο τηλ. 2461350439.

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Μελέτη

ΕΕΕΣ (pdf) - (xml)