Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για εκπόνηση μελέτης: Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (Φάση Β’)

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο : «Γεωτεχνική έρευνα-μελέτη σε δημόσια ακίνητα για την ανέγερση δημοτικών κτιρίων, εκπαιδευτικών κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων (Φάση Β’)» με προεκτιμώμενη αμοιβή 92.328,61 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

Περιληπτική διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Περιληπτική διακήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναλυτική διακήρυξη

Συγγραφή υποχρεώσεων

Φάκελος δημόσιας σύμβασης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ (PDF)

ΤΕΥΔ (WORD)