Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  2007 – 2013»

 

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης

του Δήμου Κοζάνης

Αριθ πρωτ.: 14.098/15.03.2011

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», πρ/μου 223.480,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 51.400,40€ (συνολικός πρ/μος 274.880,40 €), αρ. μελ. 99,100 & 101/2010

ενταγμένης στον άξονα 8 του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Τ.Π.Α. κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%

 

1.     Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , Δ/νση:  Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ Τηλέφωνα:  24613-50311 FAX: 24613-27065

2.     Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών: Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης. Ταξινόμηση κατά CPV: 34144510-6 Προμήθεια δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων, 34134000-5 Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού, 39224340-3 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης,

3.     Διαδικασία: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει σήμερα.

4.     Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

5.      Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας: Το 1ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 4 μήνες, το 2ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 3 μήνες και το 3ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 3 μήνες  μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

6.     Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης , Δ/νση:  Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ , Τηλέφωνα: 24613-50344  FAX: 24613-50344, με την επίδειξη αποδεικτικού κατάθεσης 15,00 € στο Ταμείο του Δήμου Κοζάνης, μέχρι την 18/5/2011 β) να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mouratidis@kozanh.gr και να λάβουν ηλεκτρονικά (χωρίς κόστος) τα τεύχη του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι δεν έχουν λάβει τα τεύχη σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα παραληπτών τευχών που θα προσκομίσει το Γραφείο Προμηθειών στην επιτροπή διενέργειας.

7.     Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 18/5/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Προϋποθέσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά όπως στο τεύχος προκήρυξης. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

8.     Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα ξεκινήσει στις 18/5/2011 ημέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  στην έδρα του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ)

9.     Εγγυήσεις συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή : α)Για το 1ο υποέργο : εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ  (9.225,00  €),  β)Για το 2ο υποέργο : τρείς χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (3.382,50  €) & γ) Για το 3ο υποέργο : χίλια εκατόν τριάντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (1.136,52  €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κοζάνης και να έχει ισχύ εκατόν πενήντα (150) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

10.   Τρόπος χρηματοδότησης του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80 % και από Εθνικούς Πόρους κατά 20% (κωδ. OΠΣ 271006 – ΣΑΕΠ00/8).

11.   Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

12.   Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 15/3/2011

13.   Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 18/03/2011

14.   Πληροφορίες: Μουρατίδης Ευστάθιος  Γραφείο Προμηθειών Δήμου Κοζάνης 24613-50344.

 

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

  Κοζάνη,  15 Μαρτίου 2011

 

          Γρηγοριάδης Ιωάννης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ