Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  2007 – 2013»

 

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης

του Δήμου Κοζάνης

Αριθ πρωτ.: 14.108 / 15.03.2011

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», πρ/μου 616.200,00 € πλέον ΦΠΑ 23% 141.726,00€ (συνολικός πρ/μος 757.926,00 €), αρ. μελ. 92,93,94 & 95/2010

ενταγμένης στον άξονα 8 του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» πράξης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ε.Τ.Π.Α. κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%

1.     Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ , Δ/νση:  Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ Τηλέφωνα:  24613-50311 FAX: 24613-27065

2.     Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών: Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας. Ταξινόμηση κατά CPV: 34144512-0 Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων, 34928480-6 Προμήθεια απορριμματοδεκτών, 34144431-8 Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου, 39224340-3 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής,

              Διαδικασία: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της υπ’ αρ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ Β/185/23.3.1993) Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει σήμερα.

3.     Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

4.      Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας: Το 1ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 4 μήνες, το 2ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 2 μήνες , το 3ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  3 μήνες και το 4ο υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 2 μήνες, μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων.

5.     Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: α)Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης , Δ/νση:  Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ , Τηλέφωνα: 24613-50344  FAX: 24613-50344, με την επίδειξη αποδεικτικού κατάθεσης 15,00 € στο Ταμείο του Δήμου Κοζάνης, μέχρι την 17/5/2011 β) να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση mouratidis@kozanh.gr και να λάβουν ηλεκτρονικά (χωρίς κόστος) τα τεύχη του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι δεν έχουν λάβει τα τεύχη σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα παραληπτών τευχών που θα προσκομίσει το Γραφείο Προμηθειών στην επιτροπή διενέργειας. 

6.     Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 17/5/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  Προϋποθέσεις συμμετοχής και δικαιολογητικά όπως στο τεύχος προκήρυξης. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

7.     Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα ξεκινήσει στις 17/5/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.  στην έδρα του Δήμου Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ)

8.     Εγγυήσεις συμμετοχής: Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή : α)Για το 1ο υποέργο : είκοσι πέντε χιλιάδες τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτά (25.030,50  €), β)Για το 2ο υποέργο : δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (2.121,75  €),  γ) Για το 3ο υποέργο : εφτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7.687,50  €) & δ) Για το 4ο υποέργο : τρείς χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (3.056,55  €). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Κοζάνης και να έχει ισχύ εκατόν πενήντα (150) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

9.     Τρόπος χρηματοδότησης του έργου: Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 80 % και από Εθνικούς Πόρους κατά 20% (κωδ. OΠΣ 271006 – ΣΑΕΠ00/8).

10.   Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

11.   Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 15/3/2011

12.   Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο: 18/03/2011

13.   Πληροφορίες: Μουρατίδης Ευστάθιος Γραφείο Προμηθειών Δήμου Κοζάνης 24613-50344.

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

  Κοζάνη,  15 Μαρτίου 2011

 

             Γρηγοριάδης Ιωάννης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ