Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάστρωση-τοποθέτηση ακρυλικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το έργο με τίτλο «ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.800,00 € πλέον ΦΠΑ, όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 21/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 414/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 15.7326.0006 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 21/2022 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ του Δήμου Κοζάνης για την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την Παρασκευή 18.3.2022 και ώρα 10:00 πμ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάστρωση-τοποθέτηση ακρυλικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του 1ου ΓΕΛ

Μελέτη