Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για εργασίες αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης για τους χώρους ευθύνης 1,3,4,5,6,7,9,10 και 11

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1,3,4,5,6,7,9,10 ΚΑΙ 11 προϋπολογισμού 53.498,56 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 107/2021, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ΑΝΑ ΧΩΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ’ αριθμ. 13952/28-05-2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:
21PROC008682057)
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα :
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ   153775

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   Τρίτη, 11/01/2022

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    Δευτέρα, 17/01/2022, 14:00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Παρασκευή, 21/01/2021, 10:00 π.μ

 
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Επίσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση και αποστολή τόσο ηλεκτρονικά με την κατάθεση της τεχνικής προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε φυσικό έντυπο (στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα γίνει την Παρασκευή, 21/01/2022 και ώρα 10:00 π.μ από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η παρούσα πρόσκληση μαζί με την αριθμ. 13952/28-05-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008682057) θα αναρτηθούν στο ΕΣΗΔΗΣ. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κοζάνης
www.cityofkozani.gov.gr . Πληροφορίες επί της διαδικασίας θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο Προμηθειών στα τηλ. 2461350344, 2461350360, 2461350397, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη 68/2021 στον κ. Τριανταφύλλου Νικόλαο στο τηλ. 2461032181.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: ΔΕΥΤΕΡΑ , 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για εργασίες αποχιονισμού και Θεομηνιών ΔΕ Κοζάνης για τους χώρους ευθύνης 1,3,4,5,6,7,9,10 και 11

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΕΕΣ