Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια εργασιών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με τη συνοπτική διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

για προμήθεια εργασιών εκτυπώσεων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου με τη συνοπτική διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης.

Έχοντας υπόψη:

1.   Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

2.   Το τεκμηριωμένο αίτημα ΔΥ/9-06-2021

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού 24.266,80 €  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας-υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Πρόσκληση

Μελέτη