Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2023 ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2023    ΑΔΑ:ΩΖΜΥΟΡ1Γ-896

 

ΕΣΟΔΑ
0. - ΤΑΚΤΙΚΑ.                                                                                 1.283.502,70 ΕΥΡΩ
1. - ΕΚΤΑΚΤΑ.                                                                                     64.692,92 ΕΥΡΩ
2.- ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.          1.923,40 ΕΥΡΩ
3.- ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.                                        0,00 ΕΥΡΩ

4.- ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ &

      ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                       368.700,00 ΕΥΡΩ

5.- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ.                                                           230.747,91 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                        1.949.566,93 ΕΥΡΩ

 

ΕΞΟΔΑ
6.- ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                    1.451.504,18 ΕΥΡΩ
7.- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                              12.000,00 ΕΥΡΩ

8.- ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ

     ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                                                           486.062,75 ΕΥΡΩ

9.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                               0,00 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                     1.949.566,93 ΕΥΡΩ