Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συμπλήρωση μηχανογραφικών δελτίων

Από το Υπουργείο  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  ανακοινώνεται ότι οι μαθητές του τελευταίου τετραμήνου Β’ κύκλου των (ημερήσιων-εσπερινών)ΤΕΕ καθώς και οι πτυχιούχοι Β’ κύκλου ΤΕΕ ή τμημάτων ειδικότητας των πρώην ΤΕΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ, τον προσεχή Ιούνιο πρέπει να υποβάλουν το οικείο μηχανογραφικό δελτίο από 19 Μαρτίου μέχρι και  30 Μαρτίου 2007.

            Το μηχανογραφικό δελτίο κάθε υποψήφιου θα κατατεθεί ηλεκτρονικά στην έδρα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο Γραφείο ΕΕ, εφόσον λειτουργεί τέτοιο γραφείο στην περιφέρειά της, στην οποία υπάγεται το ΤΕΕ-ΕΠΑΛ που φοιτά.

Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην Επιτροπή που θα λειτουργήσει στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης ή στο Γραφείο ΕΕ του τόπου κατοικίας τους.

            Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν στην Επιτροπή επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους, αν είναι απόφοιτοι ΤΕΕ ή πρώην ΤΕΛ ή βεβαίωση του ΤΕΕ-ΕΠΑΛ στο οποίο φοιτούν από την οποία να προκύπτει ότι είναι μαθητές του τελευταίου τετραμήνου Β’ κύκλου ΤΕΕ.

            Μέσα στην ίδια προθεσμία και στην ίδια Επιτροπή θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο και οι απόφοιτοι των Εσπερινών  ΤΕΕ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΤΕΙ τον προσεχή Ιούνιο.

            Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των ενδιαφερομένων στην υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου στην παραπάνω προθεσμία και διευκρινίζεται κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στην προθεσμία αυτή και όποιος δεν υποβάλλει μηχανογραφικό δελτίο αποκλείεται από τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις, όπως αποκλείονται και οι μαθητές που ενδεχομένως δεν αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εξετάσεων.

            Τονίζεται τέλος ότι για την υποβοήθηση των υποψηφίων θα διανέμεται από τα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ, λίγες μέρες πριν την έναρξη τηςπροθεσμίας υποβολής, έντυπο υπόδειγμα του μηχανογραφικού  δελτίου προκειμένου να το μελετήσουν έγκαιρα και να το χρησιμοποιήσουν ως βοήθημα κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια επιτροπή .

            Οι υποψήφιοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου γιατί μετά την ηλεκτρονική παραλαβή του δεν επιτρέπεται καμιά διόρθωση ή αλλαγή στις προτιμήσεις τους.