Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κοζάνης την Παρασκευή 12 Απριλίου στις 13 : 30
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κοζάνη, 8 Απριλίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                      Αριθμ. πρωτ : 18.322

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ  Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4
Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη
5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο
 

                                                      

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 12 Απριλίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.      Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

2.      Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εβδομήντα (70) άπορες οικογένειες από έσοδα του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

3.      Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια λατομικών – αδρανών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 82.262,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 66/2013.

 

4.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.352,32 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 65/2013.

 

5.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.994,38 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 7/2013.

 

6.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.359,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 67/2013.

 

7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 69.289,95 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 23/2013.

 

8.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών καθαρισμού για το έτος 2013», προϋπολογισμού 56.948,63 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 11/2013.

 

9.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών και σιδηρικών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 45.845,11 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 72/2013.

 

10. Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στον πρώην τακτικό υπάλληλο του Δήμου κ. Σοτολίδη Ιωάννη του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, από 30.03.2013 και μέχρι 29.06.2013.

 

11. Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά τη με αριθμ. 138/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

 

12. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου, της επιταγής προς πληρωμή και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης της με αριθμό 79/2012 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

 

13. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά του αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου, της επιταγής προς πληρωμή και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης της με αριθμό 80/2012 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

 
14. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Αντιδήμαρχος Κοζάνης

       Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

          Κοζάνη,  8 Απριλίου 2013

                    
        
           Γρηγοριάδης  Ιωάννης