Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ταυτότητες δεκαπενταετούς ισχύος

Ταυτότητες δεκαπενταετούς ισχύος

 

    Σε δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος ισχύος των δελτίων ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών (σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 3 εδ. α του Ν. 3585/2007), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Καταργείται επομένως, η δεκαετής (10) διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας που ίσχυε μέχρι σήμερα με το Ν.Δ. 127/1969 και ορίζεται ως υποχρεωτικός λόγος αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας η παρέλευση δεκαπέντε (15) και όχι δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσής του.

Ο χρόνος αυτός δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι δύο (2) έτη, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (άρθρο 55 παρ. 3 εδ. β του Ν. 3585/2007). Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία ταυτότητας θεωρούνται ως ισχυρά.

Υποχρέωση αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας υφίσταται επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει οποιοδήποτε στοιχείο της ταυτότητας σας.

2. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η ιθαγένεια ή τα στοιχεία σας με λατινικούς χαρακτήρες(Ισχύει ως υποχρεωτικός λόγος αντικατάστασης για τα δελτία ταυτοτήτων που έχουν εκδοθεί μετά την 1-11-2005).

3. Σε περίπτωση που έχει φθαρεί.

4. Σε περίπτωση απώλειας.

5. Σε περίπτωση κλοπής.