Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2020

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
121-2020 Κατακύρωση προσωρινή για την Αποκατατάσταση οδού Χρώμιο - Ποντινή.pdf 433k
122-2020 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 343k
123-2020 3η Διαγραφή και επαναβεβαίωση διαφόρων ποσών.pdf 386k
124-2020 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 362k
125-2020 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2019 Βθμιας Σχολικής Επιτροπής.pdf 507k
126-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 930,00 ευρώ για προμήθεια αναμνηστικών δώρων.pdf 351k
127-2020 Εξειδίκευση πίστωσης 970,00 ευρώ για φυλλάδια για θέματα δήλωσης τετραγωνικών ακινήτων.pdf 336k
128-2020 Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο Ωρίμανση έργων ανάπτυξης στο ΕΑΠ 2012-2016.pdf 1,5MB
129-2020 Έγκριση δαπανών 8423,07 ευρώ για τον κορωνοϊό.pdf 371k
130-2020 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.pdf 455k
131-2020 Τροποποίηση της 99-2020 ΑΟΕ για τις Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 2,1MB
132-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τον Καθαρισμό οικοπέδων & χώρων απόθεσης αδρανών υλικών ΔΕ Κοζάνης.pdf 526k
133-2020 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για τη Μίσθωση μηχανημάτων.pdf 519k
134-2020 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 602k
135-2020 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για την Αναπλάσεις φύτευσης υπαίθριων δημοτικών χώρων Μαυροδενδρίου.pdf 364k
136-2020 Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2019 Αθμιας Σχολικής Επιτροπής.pdf 415k
137-2020 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής - Οριστικής παραλαβής για Κατασκευή Τεχνικών Έργων 2016.pdf 505k
138-2020 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 482k
139-2020 Εισηγητική έκθεση α΄ τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 900k
140-2020 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης, όροι & ΕΔΔ για τη Προμήθεια Μηχανημάτων έργου κλπ.pdf 1,9MB