Επιστροφή

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιων»

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 01/03/2012
Αριθμ. πρωτ.:  236
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E-mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Σιάσιου Ματίνα
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω   εργασιων»
Σχετ.  
:
Υπ’ αριθμ. 236/01-03-2012 αίτηση της  ΔΕΠΑΚ 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου από τη διασταύρωσή της με την  πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αρχελάου, την Κυριακή 04/03/2012 από ώρα 09:00 έως ώρα 14:00.

 
 

Β)Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 04/03/2012

 
 
 

Γ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
Κοινοποίηση
 
 
 
 
Με εντολή Δημάρχου
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Δ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.