Επιστροφή

Δημόσια Κλήρωση για προσδιορισμό θέσης για τη διάθεση κενωθέντος περιπτέρου

Σύμφωνα με την περ. 4 της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν4093/12, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν4257/14, προβλέπεται η παραχώρηση του 30% των θέσεων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης ( επί του συνόλου των καθοριζόμενων θέσεων), με την καταβολή τέλους, βάσει ετησίου οικογενειακού εισοδήματος, σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), ή πολυτέκνους, ή αξιωματικούς και οπλίτες που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου το 1974. Το υπόλοιπο ποσοστό (70%) των θέσεων προβλέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης με δημοπρασία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών προς εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
 
Στο Δήμο Κοζάνης έχουν κενωθεί τέσσερα περίπτερα τα οποία απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες ΑΔΣ για τη διατήρηση τους. 
 
1. Περίπτερο επί της συμβολής οδών Καραμανλή και Διονύσου, ΑΔΣ 92/22 
2. Περίπτερο επί της συμβολής οδών Γκέρτσου και Ποποβιτς, ΑΔΣ 339/22
3. Περίπτερο στην Κοινότητα Κοίλων, ΑΔΣ 339/22
4. Περίπτερο στην ΖΕΠ, ΑΔΣ 92/22
 
Έχει ληφθεί θετική γνωμοδότηση από την Τροχαία Κοζάνης, με το υπ’ αριθμ. 35623/22 έγγραφο. 
 
Σημειώνουμε ότι το 30% του αριθμού των περιπτέρων αυτών είναι 4Χ30%=1,2 περίπτερα, στρογγυλοποιούμενο προς την επόμενη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση  ένα περίπτερο. (εγκύκλιος ΥΠΕΣ 38/23463/6-6-14).
Το περίπτερο αυτό που διατίθεται στην παραπάνω κατηγορία , προσδιορίζεται, έπειτα από δημόσια κλήρωση. Τα υπόλοιπα τρια μισθώνονται έπειτα από δημοπρασία.
 
Με την 337/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έχει καθορισθεί η επιτροπή κλήρωσης και η εκκίνηση των διαδικασιών.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο, τη Τετάρτη  15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, που βρίσκονται επί της οδου Π. Χαρίση 6 για τη διεξαγωγή της κλήρωσης, προκειμένου να προσδιορισθεί το περιπτερο το οποίο θα διατεθεί σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), ή πολυτέκνους, ή αξιωματικούς και οπλίτες που συμμετείχαν σε πολεμικά γεγονότα της Κύπρου το 1974.